Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ekodomy24.pl/sklep/

I.Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Konsument– Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ekodomy24.pl/sklep/.

 5. Sprzedawca – Grażyna Stępień prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SARA 3 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 26-110, ul. Rynek 17, NIP: 664-144-05-23.

 1. Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 3. Produkt – każdy prdukt sprzedawany poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem ekodomy24.pl/sklep/.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaju ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość.

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem ekodomy24.pl/sklep/ jest Grażyna Stępień prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SARA 3 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 26-110, ul. Rynek 17, NIP: 664-144-05-23.

 2. Kontakt ze sprzedawcą

  Adres pocztowy: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rynek 17
  Adres e-mail: sklep@ekodomy24.pl
  Telefon: 502-622-815

 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego ekodomy24.pl/sklep/ jest sprzedaż materiałów wykończeniowych oraz budowlanych za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ekodomy24.pl/sklep/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 9. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są cenami brutto.

III. Składanie zamówień

 1. Do rejestracji i składania zamówień niezbędne jest:

  – Urządzenie z dostępem do Internetu
  Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
  – Aktywne konto e-mail

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia sklepu podanych na stronie ekodomy24.pl.

 4. Zamówienia są realizowane w godzinach otwarcia sklepu podanych na stronie ekodomy24.pl z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Do zamówionego towaru sklep wystawia paragon, a na żądanie Klienta Fakturę VAT.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną ,na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie poprzez stronę internetową. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

 8. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

 9. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu stosownej opłaty na wskazane przez Sprzedawcę konto oraz kiedy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 10. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

IV. Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Sprzedający zastrzega, że ceny podane na stronie Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie uwzględnione na stronie Sklepu Internetowego.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku.

 4. Płatność dokonywana jest poprzez przelew na konto bankowe podane w trakcie składania zamówienia.

V. Wysyłka

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia podawany jest poprzez wiadomość mailową. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym drogą mailową lub telefonicznie.

 3. Zakupione produkty dostarczane są bezpośrednio od producentów. Sklep ekodomy24.pl/sklep/ jest pośrednikiem.

 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 6. Zaleca się, aby w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, dokonywać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres sklepu: sklep@ekodomy24.pl w treści tematu wpisać „Reklamacja”.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  b)
  W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: poprzez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną).

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Towar należy odesłać na adres: PW. Sara 3 Skarżysko-Kamienna, 26-110, ul. Rynek 17 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 8. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

VII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  1.2.
  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  1.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  1.4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  1.5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument

 1. Reklamacje

  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie ustosunkowania się do reklamacji. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

  2. Reklamację należy składać

   2.1. Poprzez pocztę elektroniczną na adres sklep@ekodomy24.pl, w treści tematu wpisać „Reklamacja”.
   2.2.
   Osobiście w placówce firmy PW. Sara 3 Skarżysko-Kamienna 26-110, ul. Rynek 17 w godzinach otwarcia salonu.
   2.3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, tj. imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Dodatkowo należy wskazać numer zamówienia lub dołączyć dowód zakupu (fakturę VAT).
   2.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność za wadliwy towar niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   2.5. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
   2.6. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
   2.7. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń, a w szczególności:
   2.8. Skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   2.9. Skorzystania z pośrednictwa instytucji zajmujących się mediacją na zasadach określonych przez te instytucje.

  3. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi.
  4. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.
 1. Polityka prywatności

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego ekodomy24.pl/sklep/ jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SARA 3 z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 26-110, ul. Rynek 17, NIP: 664-144-05-23. 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022.

  2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem ekodomy24.pl/sklep/regulamin

  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyny Klientowi.

  4. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu na stronie internetowej ekodomy24.pl/sklep/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), przepisu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) i przepisy ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)

  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.